Språk/Language

OBS! Detta är endast en mallsida för att kopiera utfällningsblock till den riktiga sidan. Får ej publiceras!

Kommunstyrelsens sammanträde

Tillkännagivande av kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-05

Anslaget: 2021-04-26

Datum för sammanträde: 2021-05-05

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-xx-xx

Anslag av protokoll

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-18

Anslaget: 2021-02-02

Datum för sammanträde: 2021-02-10

Valnämnden 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-10

Arbetsgivardelegationen 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 70-75

Fond- och stiftelseutskott 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § xx-xx

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-03-17

Anslaget: 2021-03-23

Tas ner: 2021-04-14

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 46-52

Kommunstyrelsen 2021-04-14

Anslaget: 2021-04-19

Tas ner: 2021-05-11

Datum för sammanträde: 2021-04-14

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 134 -169

Länk till Protokoll Kommunstyrelsen

Sociala myndighetsnämnden 2021-04-13

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-06

Datum för sammanträde: 2021-04-13

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 67 - 79

Bygg- och miljönämnden 2021-04-06

Anslaget: 2021-04-09

Tas ner: 2021-05-03

Datum för sammanträde: 2021-04-06

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 29 - 40

Sociala myndighetsnämnden 2021-03-30

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Datum för sammanträde: 2021-03-30

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 57 - 66

Samordningsförbundet Östra Östergötland 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § xx-xx

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Kungörelse - Fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101

Anslaget: 2021-01-15

Tas ner: 2021-02-08

Ansökan om bygglov gällande ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101
En ansökan om bygglov avseende att uppföra ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101 har lämnats in till Bygg- och miljöenheten. Sökande har i ansökan angivit att fackverkstornet har en höjd om 60 meter.

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av byggnadsplan (BPL 19640713). Åtgärden placeras på mark som är avsedd för allmän parkmark enligt gällande detaljplan och avviker därmed från gällande detaljplan.

Ett eventuellt yttrande ska komma in till Bygg- och miljöenheten senast 2021-02-06 . Yttrande ska skickas in till Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång eller via e-post till bo-bygga@finspang.se.

Information och handlingar finns tillgängliga på kommunhuset

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten,
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
eller via e-post till bo-bygga@finspang.se

Kungörelse - antagna detaljplaner

Anslaget: 2021-01-11

Tas ner: 2020-02-02

Detaljplan för som vunnit laga kraft för Kalkugnen 3, Finspångs Kommun. Antagen av Kommunstyrelsen den 9 december 2020.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Sociala myndighetsnämnden 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § -X

Underrättelse - granskning av detaljplan

Anslaget: 2020-10-13

Tas ner: 2020-10-27

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020 att ställa ut detaljplanen för Byle 1:12, m.fl. (Upphävande), Finspång, för granskning.
Planen syftar till att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts, ska få vara kvar på platsen.

Granskningstid

Detaljplanen är utställd för granskning på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 13 oktober till 27 oktober 2020.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planen vill vi ha dem skriftligt med namn, adress och telefonnummer till:
Finspångs kommun, Samhällsplaneringsenheten, 612 80 Finspång eller till kommun@finspang.se.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommint senast den 27 oktober 2020.
Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-28

Anslaget: 2021-04-20

Datum för digitalt sammanträde: 2021-04-28

Mötet är digitalt och länk till mötet kommer via mejl.

Kontakt