Språk/Language

OBS! Detta är endast en mallsida för att kopiera utfällningsblock till den riktiga sidan. Får ej publiceras!

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde

  • Kommunfullmäktiges nästkommande möte är 2020-xx-xx
  • Kommunstyrelsens nästkommande möte är 2020-xx-xx

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-15

Anslaget: 2021-12-06

Datum för sammanträde: 2021-12-15

OBS - Mötet sker digitalt.

Anslag av protokoll

Det finns inga protokoll just nu.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-18

Anslaget: 2021-02-02

Datum för sammanträde: 2021-02-10

Valnämnden 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 1-10

Arbetsgivardelegationen 2020-10-06

Anslaget: 2020-10-30

Tas ner: 2020-11-19

Datum för sammanträde: 2020-10-06

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 70-75

Fond- och stiftelseutskott 2021-11-09

Anslaget: 2021-11-12

Tas ner: 2021-12-06

Datum för sammanträde: 2021-11-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 49-55

Protokoll Kommunfullmäktige 2021-11-17

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-22

Datum för sammanträde: 2021-11-17

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 166 - 185

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-11-24, Kommungemensamma kostnader - överföring av medel till sektor samhällsbyggnad för flygfotografering och kartering.

Anslaget: 2021-11-24

Tas ner: 2021-12-16

Datum för sammanträde: 2021-11-24

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 378

Arbetsgivardelegationen 2021-11-09

Anslaget: 2021-11-16

Tas ner: 2021-12-08

Datum för sammanträde: 2021-11-09

Organ/nämnd: Finspångs kommun, Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsekontoret

Paragrafer: § 109 - 120

Bygg- och miljönämnden 2021-11-02

Anslaget: 2021-11-02

Tas ner: 2021-11-24

Datum för sammanträde: 2021-11-02

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 93 - 101

Sociala myndighetsnämnden 2021-12-08

Anslaget: 2021-12-08

Tas ner: 2021-12-30

Datum för sammanträde: 2021-12-07

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 245 - 253

Samordningsförbundet Östra Östergötland 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § xx-xx

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Kungörelse - Fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101

Anslaget: 2021-01-15

Tas ner: 2021-02-08

Ansökan om bygglov gällande ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101
En ansökan om bygglov avseende att uppföra ett fackverkstorn med tillhörande teknikbod på del av fastigheten Rejmyre 1:101 har lämnats in till Bygg- och miljöenheten. Sökande har i ansökan angivit att fackverkstornet har en höjd om 60 meter.

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av byggnadsplan (BPL 19640713). Åtgärden placeras på mark som är avsedd för allmän parkmark enligt gällande detaljplan och avviker därmed från gällande detaljplan.

Ett eventuellt yttrande ska komma in till Bygg- och miljöenheten senast 2021-02-06 . Yttrande ska skickas in till Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång eller via e-post till bo-bygga@finspang.se.

Information och handlingar finns tillgängliga på kommunhuset

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten,
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
eller via e-post till bo-bygga@finspang.se

Kungörelse - antagna detaljplaner

Anslaget: 2021-01-11

Tas ner: 2020-02-02

Detaljplan för som vunnit laga kraft för Kalkugnen 3, Finspångs Kommun. Antagen av Kommunstyrelsen den 9 december 2020.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2020.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-85 000 eller bo-bygga@finspang.se.Sociala myndighetsnämnden 2020-xx-xx

Anslaget: 2020-xx-xx

Tas ner: 2020-xx-xx

Datum för sammanträde: 2020-xx-xx

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § -X

Underrättelse - granskningsutlåtande Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera

Anslaget: 2021-10-29

Tas ner: 2021-11-19

Granskiningsutlåtandet för Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera finns du tillgängligt på hemsidan

Granskningstid

Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 29 juni 2021 till och med och 20 augusti 2021.

Fortsatt planprocess

Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Beslutet att anta detaljplanen har delegerats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen KF2020-§181.

Tillkännagivande av kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-27

Anslaget: 2021-10-19

Datum för digitalt sammanträde: 2021-10-27

Mötet kommer endast att hållas fysiskt i Sessionssalen, kommunhuset

Kungörelse - antagen detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera

Anslaget: 2021-11-30

Tas ner: 2021-12-21

Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, Finspång antogs av Kommunstyrelsen
den 24 november 2021, vilket anslogs på kommunenens digitala anslagstavla 29 november 2021

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verks befintliga värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet, samt med ett nytt bränsleupplag kunna minska antalet transporter i området. Och för fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så minskas prickmarken inom fastigheten.

Eventuella överklaganden ska ha inkommit skriftligt till kommunen inom tre veckor från den dag

då beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp

till prövning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Kontakt