Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2022-08-02

Anslaget: 2022-08-03

Tas ner: 2022-08-24

Datum för sammanträde: 2022-08-02

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 164-170

Sociala myndighetsnämnden 2022-07-19

Anslaget: 2022-07-20

Tas ner: 2022-08-11

Datum för sammanträde: 2022-07-19

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 156 - 162

Sociala myndighetsnämnden 2022-07-26

Anslaget: 2022-07-27

Tas ner: 2022-08-18

Datum för sammanträde: 2022-07-26

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 163

Bygg- och miljönämnden 2022-07-29

Anslaget: 2022-07-29

Tas ner: 2022-08-19

Datum för sammanträde: 2022-07-29

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 62 - 64

Andra anslag och kungörelser

Underrättelse - granskning av detaljplan för Sundsvägen (del av fastigheten Nyhem 1:2)

Anslaget: 2022-06-17

Tas ner: 2022-08-15

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut detaljplanen för Sundsvägen (del av fastigheten Nyhem 1:2) för granskning.

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus längs med Sundsvägen. Planen bedöms ge ett tillskott på 60-100 lägenheter/ hushåll. Sundsvägen fram till reningsverket föreslås bli allmän väg.

Befintligt område för odlingslotter avses flyttas till annan plats i samband med planens genomförande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 20 juni och 12 augusti 2022. Planhandlingar finns på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång samt på www.finspang.se.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas via kommunens e-tjänst "Synpunkter i samband med planarbete" senast den 12 augusti 2022.

E-tjänsten hittar du på www.finspang.se "E-tjänster och blanketter".

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kungörelse - Detaljplan som vunnit laga kraft

Anslaget: 2022-01-05,

Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, Finspång. Antagen av Kommunstyrelsen den 24 november 2021. Laga kraft den 21 december 2021.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Finspångs kommun

Information om detaljplanerna lämnas av samhällsplaneringsenheten, 0122-850 00 eller bo-bygga@finspang.se.

Kungörelse - Detaljplan som vunnit laga kraft

Anslaget: 2022-01-05,

Detaljplan för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 med flera, Finspång. Antagen av Kommunstyrelsen den 24 november 2021. Laga kraft den 21 december 2021.

Den som lider skada på grund av detaljplanen/deltaljplanerna kan enligt plan- och bygglagen bli berättigad till ersättning. Talan om detta måsta väckas inom två år från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunnat förutses inom denna tid får talan väckas senare.

Finspångs kommun

Information om detaljplanerna lämnas av Samhällsplaneringsenheten, tfn 0122-850 00 eller bo-bygga@finspang.se.

Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2022-06-01

Anslaget: 2022-06-21
Tas ner: 2022-07-13
Datum för sammanträde: 2022-06-01
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
Paragrafer: § 11-22

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång