Språk/Language

Systematiskt kvalitetsarbete inom sektor utbildning

För att säkra att prioriterade områden, strategier och aktiviteter leder till ökad måluppfyllelse, genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete.

Genom att använda olika former av kvalitativ och kvantitativ information, genomförs återkommande nulägesanalyser i syfte att identifiera vilken effekt olika insatser och åtgärder får för barn och elevers måluppfyllelse. Detta genomförs på alla nivåer-klassrum, avdelningar, arbetslag, enhet och sektor.

Varje nivå har ett ansvar för att systematiskt reflektera kring barn och elevers måluppfyllelse med utgångspunkt i den enskilda pedagogens undervisning, därefter arbetslags- och ämneslagsnivå, enhetsnivå och sektors nivå.

Samhällsplanerare Mats Johansson, utvecklingschef Johan Malmberg, utredare Jonas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) på besök i Marks kommun för att berätta om Finspångs arbete med Agenda 2030

Verksamhetsplanernas syfte

Verksamhetsplanernas syfte är att tydliggöra sektor utbildnings prioriterade områden och strategier, som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, grundskola och gymnasieskola och vuxenutbildning. Strategierna möter upp kommunstyrelsens arbete med de globala målen och ska stärka samt stödja verksamheternas utveckling, så att barn, elever och studenter når sin fulla potential i enlighet med läroplaner och kursplaner.

Sektor utbildnings prioriterade mål för läsåret 21/22 är:

  • Ökade kunskapsresultat
  • Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och deltagare
  • Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare

Så här arbetar vi

Det systematiska kvalitetsarbetet inom sektor utbildning bygger på en dialog mellan huvudman samt rektorer. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyras av transparens - där ett samarbete inom hela sektorn skapar underlag för att tillsammans utveckla verksamheten med stöd av varandra. Verksamhetsplanen ska tydliggöra vår väg utifrån läroplanens uppdrag. Verksamhetsplanen utgår från den analys som gjorts i kvalitetsrapporten, dels vilka mål sektor utbildning har och vad sektor utbildning kommer att göra för att uppnå målen. Verksamheten följs upp och utvärderas kontinuerligt under läsåret i syfte att nå ett önskat ideal och möta avvikelser tidigt. Slutsatser kring varje verksamhet skapar underlag för verksamhetsplanen. Rektor har det övergripande ansvaret för verksamheten på den egna skolan/förskolan. Genom verksamhetsplanen - som bygger på kvalitativa analyser och slutsatser - får sektor och skolledningen underlag för beslut. Verksamhetsplanen processas med egen personalgrupp och är förankrad på alla nivåer.

Sektorns övergripande mål

Sektor utbildning ställer sig bakom alla FN:s 17 globala mål och fokus ligger på God utbildning för alla. För att nå hög måluppfyllelse inom sektorns alla delar har sektor utbildning prioriterat nedanstående mål för läsåret 21/22.

  • Ökade kunskapsresultat
  • Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och deltagare
  • Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och vårdnadshavare

Huvudmannens prioriterade mål 2021-2022

Finspångs kommun ingår i samarbetet Samverkan för bästa skola. Skolverket leder regeringens satsning som syftar till att förbättra elevers resultat och öka likvärdighet inom och mellan skolor. Sektorn har under läsåret 20/21 analyserat resultat och aktiviteter och kommit fram till för att öka måluppfyllelsen i alla delar av utbildningsväsendet behöver huvudmannen ge enheterna förutsättningar för ledning och styrning.

Huvudmannen har identifierat att åtgärder behöver tillsättas inom tre områden:

  • Det systematiska kvalitetsarbetet
  • Organisation och länkning
  • Ledarskap

Sektor utbildnings prioriterade mål för läsåret 21/22 finns mera utförligt beskrivet i verksamhetsplanen se länk nedan:

Verksamhetsplaner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolor
Förskolor
Särskola
Gymnasium
Vuxenutbildningen
Sektorsövergripande

Kvalitetsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolor
Gymnasium
Förskolor
Vux
Särskola
Sektorsövergripande

Kontakt

Stefan Nemeth
Kvalitetsansvarig/rektor
Sektor utbildning

0122-851 42
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång